Nya riktlinjer från Göteborgs stad för socialtjänsten gällande papperslösa

Kommunfullmäktige antog i december 2015 nya riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Göteborg. De nya riktlinjerna uttalar att papperslösa har rätt att söka akut bistånd från socialtjänsten och att socialtjänsten ska behandla dessa ansökningar som andra ansökningar om akut bistånd från personer som vistas i kommunen. I definitionen av vem som är papperslös inkluderas EU-medborgare som saknar uppehållsrätt.

Såhär är riktlinjerna formulerade:

2.3.6.3. Papperslösa

Med papperslös avses en person som befinner sig i Sverige utan nödvändiga tillstånd. I denna grupp ingår personer som har fått ett utvisningsbeslut, personer vars uppehållstillstånd har löpt ut eller återkallats och personer som aldrig har sökt något uppehållstillstånd. Hit hör också EU-medborgare och deras familjemedlemmar som saknar uppehållsrätt efter tre månaders vistelse i landet.

2.3.6.4. Papperslösa och socialtjänstlagen

Papperslösa saknar legal bosättning i Sverige. Socialtjänstens ansvar är därför begränsat till stöd och hjälp i akuta situationer (nöd) när personen vistas i kommunen (2 a kap 2§ SoL). Vilket stöd och hjälp som är att anse som akut ska på samma sätt som för andra personer som omfattas av bestämmelsen bedömas efter en individuell prövning. Det finns inga särskilda bestämmelser som gäller specifikt för papperslösa, utan de ska behandlas på samma sätt som andra personer som vistas i kommunen och söker stöd från socialtjänsten.

Här finns hela dokumentet: Riktlinjer för individuellt ekonomiskt stöd i Göteborgs Stad

 

 

 

Tillbaka till startsidan